ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประวัติงานน้ำขึ้นน้ำลงในประเทศไทย

ประวัติงานน้ำขึ้นน้ำลงในประเทศไทย TIDAL WORK IN THAILANDOceanographic Division, Hydrographic Department, Royal Thai Navy

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเล ยาวประมาณ 1500 ไมล์ ทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีสถานที่ของท่าเรือทะเลหลายท่า ,ชุมชนชาวประมง ,สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม

จากการสังเกตุการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลมีความจำเป็นที่ต้องศึกษา เช่น วิศวกรรมชายฝั่ง , การประมง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล การคาดการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับการเดินเรือและการขนส่ง รวมทั้งการควบคุมน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำ เป็นผลให้ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และการคาดการณ์ที่ดำเนินการโดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

การสังเกตุการณ์น้ำขึ้นน้ำลงและการทำนายในอดีด

การสังเกตุการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) เมื่อกรมเจ้าท่าแห่งประเทศไทย เริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ สันดอนเจ้าพระยา (Bangkok Bar) การทำงานกับตัวเลขน้ำขึ้นน้ำลง เริ่มต้นในปี พ.ศ.2453 (ค.ศ. 1910) เสาวัดระดับน้ำได้ถูกติดตั้งที่เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนกันยายน ระดับน้ำทะเลที่ถูกอ่านโดย ผู้สังเกตการณ์จากเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมแล้วซึ่งเป็นมาตรวัดน้ำถาวรได้ รับการจัดตั้งและเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ.2453 (ค.ศ. 1910) 5 ปีต่อมาระดับน้ำเฉลี่ยของสถานีเกาะหลัก เป็นที่รู้จักและเป็นมาตรฐานระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของประเทศไทย ค่าตัวเลข "เกาะหลัก 1915" ยังคงใช้เป็นมาตรฐานระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทะเลปานกลางของประเทศไทย  


หลังจากที่ปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) ในขณะที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ได้ดำเนินการมากขึ้นและมาตรวัดน้ำสังเกตน้ำขึ้นน้ำลงกลายเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ในปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ตอนนั้น กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการณ์ระดับน้ำโดยไม่ได้ใช้จาก คลื่นฮาร์โมนิค แต่หลังจากปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ.1930) กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ได้ใช้วิธีคาดการณ์ระดับน้ำด้วยวิธีการวิเคราะห์คลื่นฮาร์โมนิค (Harmonic analysis) เป็นมาตราฐานในการคำนวนและคาดการณ์ระดับน้ำ อย่างไรก็ตามในขณะที่กรมอุทกศาสตร์ไม่ได้มีเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง U.S. Coast and Geodetic Survey เพื่อการทำนาย


หลังจากปี พ.ศ. 2495 (ค.ศ.1952) หลังจากได้รับ เครื่องทำนายน้ำขึ้นน้ำลง Doodson LeGe กรมอุทกศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการทำนายคาดการณ์ระดับน้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 (ค.ศ.1954) เป็นต้นมา โดยใช้วิธีการแบบฮาร์โมนิค กับ 30 ค่าฮาร์โมนิคที่เป็นส่วนประกอบ การคาดการณ์และพิมพ์ความสูงของระดับน้ำรายชั่วโมง ถึงแม้ว่าเครื่องจักรได้ช่วยให้การคาดการณ์น้ำขึ้นน้ำลงง่ายขึ้นกว่าเดิม แต่การคำนวนดังกล่าวก็ยังเป็นที่ลำบากและใช้เวลานานมาก

ในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ.1977) การคาดการณ์ระดับน้ำได้เปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่นั้นมาการวิเคราะห์คาดการณ์ระดับน้ำก็ไม่ใช่งานที่ยุ่งยากอีกต่อไป แต่ถึงกระนั้นยังมีความต้องการการคาดการณ์ระดับน้ำจากหน่วยงานอื่น เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่าแห่งประเทศไทย ที่ยังคงต้องทำสถานีตรวจวัดสำหรับวัดระดับน้ำ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถานีตรวจวัด 29 แห่งทั่วประเทศ กรมอุทกศาสตร์ใช้ค่าส่วนประกอบ 114 ฮาร์โมนิคร่วมกับซอฟ์ทแวร์จัดการ จาก Tidal Laboratory of the Flinders Institute of Atmospheric and Marine Sciences, Australia ทำนายความสูงรายชั่วโมงสำหรับทุกสถานี (ข้อมูลปี 2001) และระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด กรมอุทกศาสตร์ไม่เพียง แต่จัดหาข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลงไปยังหน่วยงานในประเทศไทย แต่ยังแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนอื่น ๆ ในต่างประเทศรวมทั้ง PSMSL และ TOGA (table)

ข้อมูลจาก : PSMSL : Permanent Service for Mean Sea Level

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ในที่สุด ... มอเตอร์ไซค์ก็โต้คลื่น

ในที่สุด...มอเตอร์ไซค์ก็โต้คลื่น Pipe Dream


โดยนาย Robbie Maddison กับ Pipe Dream

"อะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้ามี แรงบันดาลใจ"

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.robbiemaddison.com/

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด 2015 / 2558

ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด 2015 / 2558
Support smartphone version

แบ่งต่ามพื้นที่ คลิกเลือกจุดที่ต้องการ ตารางน้ำรายชั่วโมงในแผนที่

   เนื่องจากมีข้อแตกต่างระหว่าง ตารางน้ำรายชั่วโมง และ ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด จึงจำเป็นต้องรวบรวมตารางระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดอีกตาราง เพื่อการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่ง

   ในการคำนวนระดับน้ำโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ จะสังเกตุได้ว่า การบอกระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด จะบอกเป็นทศนิยม 2 ต่ำแหน่ง โดยระบุเวลาระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดชัดเจน ส่วนตารางน้ำรายชั่วโมงจะบอกทศนิยม 1 ตำแหน่ง มีการปัดทศนิยมในต่ำแหน่งที่ 2 (หลัก 10 เซนติเมตร อาจเพื่อให้ดูง่ายขึ้น) ฉะนั้นตารางน้ำรายชั่วโมงอาจจะไม่ตรงกับตารางน้ำสูงสุด-ต่ำสุด ขึ้นอยู่กับระดับความสูงของระดับน้ำและทศนิยม

ประโยชน์ของ ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด
  • ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการจัดทำเพื่อคำนวนหาค่า ตารางน้ำรายชั่วโมง (ใช้ประกอบกับตารางน้ำรายชั่วโมง เพื่อใช้คำนวณหรือคาดการณ์ระดับน้ำในอนาคตเองใกล้ๆ ได้ สำหรับท่านที่ต้องการคำนวณตารางน้ำรายชั่วโมงด้วยตนเอง ระดับน้ำขึ้นลงจะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ... เคยสงสัยมั้ยว่า จะสามารถคำนวนตารางน้ำเองได้มั้ย ตอบคือได้ แต่มันมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจมาก และข้อมูลแบบ Harmonic ห้ามเผยแพร่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ในยุกแรกเริ่มที่มีการคิดค้นจะมีการเผยแพร่ช่วงนึง แต่ช่วงระยะเวลาหลัง ได้ถูกคำสั่งศาล (อเมริกา) บังคับให้ลบข้อมูล ระงับและห้ามมีการเผยแพร่)
  • ระบุเวลา ชั่วโมง: นาที ของระดับสูงสุด-ต่ำสุด เป็นค่าจริงจากการคำนวณมากที่สุด โดยตัดทศนิยมส่วนที่เกินจากตำแหน่งที่ 3 ส่วนตารางน้ำรายชั่วโมง เป็นค่าที่ปัดขึ้น ปัดลง ในตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่ 2 เป็นตัวเลขเลยถูกปรับแต่งมามากกว่า (ลองพลิกดูให้ดี ก็จะเห็น)
  • การบอกระดับน้ำละเอียดเป็น เมตรและเซนติเมตร เช่น 1.5ุ6 คือ ระดับน้ำ 1 เมตร 56 เซนติเมตร (ถ้าดูจากตารางน้ำรายชั่วโมงจะบอกหน่วยเป็น 1.6 เมตร)
  • การใช้งานบางเงื่อนไข ไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดเป็นรายชั่วโมง
  • เป็นตารางน้ำที่ไม่ติดขัดในเรื่องกฏหมายลิขสิทธิ์ และการเผยแพร่ (เลยทำเป็น Site backup เพื่อเพิ่มความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการค้นหาข้อมูล เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา การคำนวณระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดรายวันทำง่ายกว่าการคำนวณระดับน้ำรายชั่วโมง)
  • การรู้ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด เท่ากับการรู้ต่ำแหน่งดิถีดวงจันทร์ พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ลง