ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การป้องกันการกัดเซาะและเขื่อนกันคลื่น

การป้องกันการกัดเซาะและเขื่อนกันคลื่น

ท่านที่มีสิ่งปลูกสร้างริมน้ำ และริมทะเล สิ่งปลูกสร้างแบบนี้ต้องการการดูแลและรักษาเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีปัญหาการกัดเซาะ การเพิ่มขึ้น หรือลดหายไปของหาดทราย หรือ การพังทลายของหน้าดิน

เลื่อนหน้า ขึ้น-ลง ใช้ แถบด้านข้าง หรือใช้เมาส์ Scroll ขึ้นลง

เอกสารอ้างอิง : คุณอนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                     : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น