ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระโจมไฟ เฉลิมพระเกียรติบ้านแหลม

กระโจมไฟ เฉลิมพระเกียรติบ้านแหลม (เพชรบุรี)
คุณสมบัติ
รูปแบบไฟ : Flashing
ความสูงจากฐาน : 11m
ระยะเวลากระพริบ : ทุก 9 วินาที
สีของแสงไฟ : สีขาว (124.2-329.3 องศา)
ครอบคลุมระยะ : 9nm (16.66 km)
สีของแสงไฟ : สีแดง (329.3-342.8 องศา)
ครอบคลุมระยะ : 5nm (9.26 km)

ประวัติ
เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก กองทัพเรือร่วมกับหน่วยราชการ และประชาชน จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการก่อสร้างกระโจมไฟ และปะการังเทียม บริเวณอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กระโจมไฟแห่งนี้ใช้เป็นแนวบอกเขตพื้นที่ในการอนุรักษ์พันธุ์หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยเสียบ และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายฝั่ง รวมทั้งการจัดสร้างปะการังเทียม ในบริเวณอำเภอบ้านแหลม และได้รับพระราชทานนามว่า “กระโจมไฟเฉลิมพระเกียรติบ้านแหลม”

กระโจมไฟมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยม สูง 12 เมตร ตั้งอยู่ในตำบลที่ ละติจูด 13 องศา 12.0 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา  02.5 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร ติดตั้งตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นไฟเสี้ยว ๒ สี คือ สีแดง และสีขาว โดยวางให้ สีแดงอยู่ในมุม 123 องศา ถึง 329 องศา ซึ่งจะ
คลุมพื้นที่จากตำบลอ่าวบ้านแหลม ถึงตำบลบ้านบางแก้ว ไฟสีขาวอยู่ด้านนอก ในมุม 329 องศาถึง 123 องศา ซึ่งเป็นไฟที่ใช้ช่วยในการเดินเรือลักษณะไฟเป็นไฟวับ สีขาว และแดง ทุก ๆ 9 วินาที ได้เปิดกระโจมไฟเฉลิมพระเกียรติบ้านแหลม
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2540

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น