ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือ ปากน้ำตาปี (Paknam Tapi Port)

ท่าเทียบเรือ ปากน้ำตาปี (Paknam Tapi Port)


ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย เรือ ต.9931. ข้อมูลร่องน้ำบ้านดอน ปากน้ำตาปี จ. สุราษฎร์ธานี Knowledge Management: KM เรือ ต. 993

2. รายละเอียดทั่วไป ๑. วันที่สำรวจ ๑๗๑๖๐๐พ. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๙๓ ๒. ลักษณะกระแสน้ำ / กระแสลม / ข้างขึ้น - ข้างแรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความลึกน้ำโดยเฉลี่ย บริเวณร่องน้ำ 3.5 เมตร หักลงหาระดับน้ำลงต่ำสุด ( ความสูงน้ำจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) ส่วนบริเวณ พื้นที่อ่าวบ้านดอนความลึกน้ำเฉลี่ย 0.5-1.0 เมตร ช่วงเวลาน้ำขึ้น กระแสน้ำไหลไปในทิศ 225 ( จริง ) ความเร็ว 2 นอต ช่วงเวลาน้ำลง กระแสน้ำไหลไปในทิศ 045 ( จริง )

3. รายละเอียดทั่วไป ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง ๓. ๑ ระวางแผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย ( กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ) หมายเลขระวาง 227 แผนที่ประกอบร่องน้ำบ้านดอน ศูนย์พัฒนาและ บำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ ( สุราษฎร์ธานี ) กรมเจ้าท่า หมายเลขระวาง ๔๒๐. ๑ ๓. ๒ ตำบลที่อ่าวบ้านดอน ต. บางกุ้ง อ. เมือง จ. สุ ราษฎร์ธานี ๓. ๓ ทุ่นไฟปากร่อง (Fl 3s 7M) ตำบลที่ แลต 9 องศา 22.68 ลิปดา น. ลอง 99 องศา 25.97 ลิปดา อ.

4. รายละเอียดทั่วไป ระวางแผนที่  แผนที่ไทย หมายเลข 227 แผนที่ร่องน้ำกรมเจ้าท่า หมายเลข 420.1 ( จัดหา เพิ่มเติมจาก ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ) ความลึกน้ำโดยเฉลี่ย 3.5 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 13 ไมล์ ระบบทุ่นกำกับร่องน้ำ IALA Region A ( ขาเข้า : เขียวขวา แดงซ้าย ) การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือที่สัญจรในร่องน้ำ หลัก MRT CH.13 รอง CH.16

5. ๓. ๕ ข้อมูลท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือท่าทองประกอบด้วย 2 ท่าเทียบ ความยาวท่าเทียบเรือ 194 เมตร และ 94 เมตร ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณท่าเทียบเรือ 4.8 เมตร เป็นบริเวณที่จอดเรือของ บริษัทเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานบนแท่น ขุดเจาะ เรือซ่อมทำและวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (JUSMINE) บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ( 94 เมตร ) เป็นท่าเทียบเรือลากจูงขนาดใหญ่ สำหรับการขนถ่ายแร่ยิปซัม รายละเอียดทั่วไป

6. แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข 227

7. แผนที่ร่องน้ำกรมเจ้าท่า หมายเลข 420.1

8. เข็มที่ 1 C-180 R- 5.1 นำเรือเกาะทุ่นเขียวกราบขวาห่าง ประมาณ 100 หลา ผ่านที่ตื้นบริเวณ ทุ่นเขียวหมายเลข 3 (2.0 เมตร ) เปลี่ยนเข็มเมื่อทุ่น 7 ได้บี มกราบขวา เปลี่ยนเข็มเมื่อทุ่น 7 ได้บี มกราบขวา เล็ง Stern Mark C-205 หัวเรือจี้ทุ่น 8 เล็ง Stern Mark C-205 หัวเรือจี้ทุ่น 8 เข็มใหม่ C-205 เข็มใหม่ C-205

9. เข็มที่ 2 C-210 R เริ่มมองเห็นหลัก นำหัวเรือ เมื่อผ่าน บีมทุ่นแดง หมายเลข 8 นำ เรือตามหลักนำหัว เรือ C-210

10. เข็มที่ 3 C-210 R เมื่อผ่านทุ่นเขียวหมายเลข 13 เปลี่ยนเข็มไป ทางซ้าย หัวเรือจี้หลักแสดงขอบร่องน้ำหมายเลข 18 - ระหว่างทุ่นเขียวหมายเลข ที่ตื้นอยู่ทาง กราบขวา บริเวณหลักนำ - นำเรือให้ตกใกล้กับทุ่นกำกับร่องน้ำสีแดง ( น้ำลึก )

11. ท่าเทียบเรือ - ท่าเทียบเรือท่าทอง - ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร - รายละเอียดท่าเทียบเรือ ประสาน คุณอรุณ ตร. เรือมา โดร่า บ. จัสมิน ( นรจ. ๑๖ ) โทร

12. ข้อควรระมัดระวัง บริเวณร่องน้ำมีเรือประมงท้องถิ่นขนาดเล็กสัญจร และทำประมงชายฝั่งจำนวนมาก ตลอดจนมีการ วางเครื่องมือจับสัตว์น้ำในเขตร่องน้ำ ควรเพิ่ม ความระมัดระวังในการเดินเรือ ในช่วงเวลาน้ำลง จะมีเรือลากจูงขนาดใหญ่ติด ตื้นอยู่บริเวณกลางร่องน้ำอยู่เป็นประจำ เนื่องจากร่องน้ำบางช่วงตื้นมาก หากสามารถ ดำเนินการได้ ควรเลือกเวลานำเรือผ่านเข้า - ออก ในช่วงน้ำขึ้นสูงสุด รายละเอียดทั่วไป

13. ๔. การติดต่อสื่อสารและนำร่อง การติดต่อระหว่าง เรือ - เรือ ในร่องน้ำ Marinetime Band ช่อง 13 และ 16 นามเรียกขานใช้ ชื่อเรือ การประสานท่าเทียบเรือท่าทอง คุณอรุณ โทร ๐๘๑ - ๔๗๗๖๒๒๙ เลขานุการมูลนิธิศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากน้ำตาปี บังคับใช้นำร่องสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำเกินกว่า 1,000 ตันกรอส ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ ไม่มี ( ขอรับการสนับสนุนน้ำจืดจากรถส่งน้ำ ) ไฟฟ้าไม่มี โทรศัพท์ไม่มี รายละเอียดทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น